با تیم گاتا آشنا شوید

تیم قدرتمند گاتا اینجاست تا خدمات خود را به شما ارائه دهد

مهندس

توسعه دهنده ارشد

مهندس علیرضا کبریایی

موسس و مدیریت
Developers

مهندس

مهندس

Support
فهرست